Return to Article Details Exploring Ethnic Identity through Traditional Music: A Comparative Study of the Folk Music Cultures of Pa Ko and Ta Oi Peoples in Thua Thien-Hue Province, Vietnam | Khám phá bản sắc tộc người qua âm nhạc truyền thống: Một nghiên cứu so sánh văn hóa âm nhạc dân gian của người Pa Kô và Tà Ôi ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, Việt Nam Download Download PDF