Tran, K. P. (2019). Ceramic jars as ‘prestige goods’ in Katu culture: Considering the upland-lowland product exchange network throughout history in Quang Nam Province, Vietnam | Cái ché như một ‘phẩm vật uy tín’ trong văn hóa Katu: Suy nghĩ về mạng lưới trao đổi miền ngược-miền xuôi trong lịch sử ở tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. SPAFA Journal, 3. https://doi.org/10.26721/spafajournal.v3i0.605