Minawati, R., & Alamo, E. (2022). Sigale-gale samosir: from the sacred to the secular | Sigale-gale samosir: dari yang sakral menjadi sekular. SPAFA Journal, 6, 3ny4z90ke2. https://doi.org/10.26721/spafajournal.3ny4z90ke2