Tran, K. P., & Nguyen Thi Thu anh. (2021). A proposed relationship between Champa and Chola dynasties during the 11th and 13th centuries: A view from the historical sources and artistic evidences | Về mối quan hệ khả hữu giữa các vương triều Champa và Chola trong thế kỷ 11 đến 13: Nhìn nhận từ những cứ liệu lịch sử và nghệ thuật. SPAFA Journal, 5. https://doi.org/10.26721/spafajournal.2021.v5.673