Loreto, R. A. G., Fernandez, G. ., Liwanag, L. A., & Demeterio, F. P. . (2023). A Diachronic Analysis of the Façades of the Filipino-Spanish Churches of the Diocese of Maasin in the Context of the Slave Raids from the South | Isang Diyakronikong Pagsusuri ng mga Facade ng Pilipino-Espanyol na Simbahan sa Diyosesis ng Maasin sa Konteksto ng mga Pagsalakay ng Alipin mula sa Timog. SPAFA Journal, 7, 1–24. https://doi.org/10.26721/spafajournal.437805191v