Tran, Ky Phuong. 2019. “Ceramic Jars As ‘prestige goods’ in Katu Culture: Considering the Upland-Lowland Product Exchange Network Throughout History in Quang Nam Province, Vietnam | Cái Ché Như một ‘phẩm vật Uy tín’ Trong văn hóa Katu: Suy Nghĩ về mạng lưới Trao đổi miền ngược-miền xuôi Trong lịch sử ở tỉnh Quảng Nam, Việt Nam”. SPAFA Journal 3 (August). https://doi.org/10.26721/spafajournal.v3i0.605.