Tran, Ky Phuong, and Nguyen Thi Thu anh. 2021. “A Proposed Relationship Between Champa and Chola Dynasties During the 11th and 13th Centuries: A View from the Historical Sources and Artistic Evidences | Về mối Quan hệ Khả hữu giữa các vương triều Champa Và Chola Trong Thế kỷ 11 đến 13: Nhìn nhận từ những cứ liệu lịch sử Và nghệ thuật”. SPAFA Journal 5 (August). https://doi.org/10.26721/spafajournal.2021.v5.673.