Tran, K. P. (2019) “Ceramic jars as ‘prestige goods’ in Katu culture: Considering the upland-lowland product exchange network throughout history in Quang Nam Province, Vietnam | Cái ché như một ‘phẩm vật uy tín’ trong văn hóa Katu: Suy nghĩ về mạng lưới trao đổi miền ngược-miền xuôi trong lịch sử ở tỉnh Quảng Nam, Việt Nam”, SPAFA Journal, 3. doi: 10.26721/spafajournal.v3i0.605.