Cayme, J.-M. (2021) “Analytical Chemistry Methods of Estimating the Original Firing Temperature of Bricks from a 19th Century Convent in the Philippines: Perspective of a Southeast Asian Country | Mga Pamamaraan ng Mapanuring-Kimika sa Pagtantya ng Orihinal na Temperatura ng Pagsunog sa Ladrilyo Mula sa Isang Ika-19 na Siglong Kumbento sa Pilipinas: Pananaw ng Isang Bansa sa Timog-Silangang Asya”, SPAFA Journal, 5. doi: 10.26721/spafajournal.2021.5.651.