Tran, K. P. and Nguyen Thi Thu anh (2021) “A proposed relationship between Champa and Chola dynasties during the 11th and 13th centuries: A view from the historical sources and artistic evidences | Về mối quan hệ khả hữu giữa các vương triều Champa và Chola trong thế kỷ 11 đến 13: Nhìn nhận từ những cứ liệu lịch sử và nghệ thuật”, SPAFA Journal, 5. doi: 10.26721/spafajournal.2021.v5.673.