Author Details

Tran, Ky Phuong

  • Vol 3 (2019) - Research Articles
    Ceramic jars as ‘prestige goods’ in Katu culture: Considering the upland-lowland product exchange network throughout history in Quang Nam Province, Vietnam | Cái ché như một ‘phẩm vật uy tín’ trong văn hóa Katu: Suy nghĩ về mạng lưới trao đổi miền ngược-miền xuôi trong lịch sử ở tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
    Abstract  PDF