Exploring Ethnic Identity through Traditional Music: A Comparative Study of the Folk Music Cultures of Pa Ko and Ta Oi Peoples in Thua Thien-Hue Province, Vietnam | Khám phá bản sắc tộc người qua âm nhạc truyền thống: Một nghiên cứu so sánh văn hóa âm nhạc dân gian của người Pa Kô và Tà Ôi ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, Việt Nam

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26721/spafajournal.mg4s6452ro

Keywords:

Pa Ko people, Ta Oi people, folk music, cultural identity, characteristic comparison, Thua Thien-Hue, Người Pa Kô, Tà Ôi, âm nhạc dân gian, bản sắc văn hóa, so sánh đặc điểm, tỉnh Thừa Thiên Huế

Abstract

The cultural identity of different ethnic groups is evident through various factors, particularly in traditional music. Therefore, studying folk music is crucial in identifying cultural and ethnic differences. This research focuses on the field investigation of the folk music of the Pa Ko and Ta Oi ethnic communities in Thua Thien-Hue province. The study confirms that the Pa Ko ethnic group has a unique folk music background, which is expressed through folk song genres, instrument systems, performance forms, and usage concepts. By comparing the musical characteristics of the Pa Ko people with those of the Ta Oi people in the same area, this report concludes that the former has its distinct musical culture. The research primarily uses qualitative research as methodology, particularly in-depth and participatory interviews with skilled, elderly artisans with good memory. The study results provide evidence that the Pa Ko and Ta Oi are not one ethnic group but two different groups. It is essential to emphasize that this report focuses on musical culture and not musicology. Its findings underscore the significance of folk music in understanding cultural and ethnic identities.

 

Bản sắc văn hóa của các dân tộc khác nhau được thể hiện rõ qua nhiều yếu tố, đặc biệt là trong âm nhạc truyền thống. Vì vậy, nghiên cứu âm nhạc dân gian có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định sự khác biệt về bản sắc văn hóa, dân tộc. Nghiên cứu này tập trung điều tra thực địa để làm rõ sự khác biệt về âm nhạc dân gian của cộng đồng dân tộc Pa Kô và Tà Ôi ở tỉnh Thừa Thiên-Huế. Nghiên cứu khẳng định dân tộc Pa Kô có nền tảng âm nhạc dân gian, được thể hiện qua các thể loại dân ca, hệ thống nhạc cụ, hình thức biểu diễn và quan niệm sử dụng. Bằng cách so sánh đặc điểm âm nhạc của người Pa Kô với đặc điểm âm nhạc của người Tà Ôi trong cùng khu vực, báo cáo này kết luận rằng người Pa Kô có văn hóa âm nhạc riêng biệt. Nghiên cứu chủ yếu sử dụng nghiên cứu định tính làm phương pháp chính, đặc biệt là phỏng vấn sâu và có sự tham gia của các nghệ nhân lớn tuổi, lành nghề và có trí nhớ tốt. Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho thấy người Pa Kô và Tà Ôi không phải là một tộc người mà là hai bản sắc khác nhau. Điều cần thiết là phải nhấn mạnh rằng báo cáo này tập trung vào văn hóa âm nhạc chứ không phải âm nhạc học. Những phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của âm nhạc dân gian trong nghiên cứu và phân biệt bản sắc văn hóa và dân tộc.

Costumes and models of houses of the Pa Ko people in the Azakooh festival. The parade was held during a festival in Thua Thien-Hue city in 2022. Source: Photos by Ho Tu, 2022.

Downloads

Published

2024-07-02

How to Cite

Nguyen Dinh, L. (2024) “Exploring Ethnic Identity through Traditional Music: A Comparative Study of the Folk Music Cultures of Pa Ko and Ta Oi Peoples in Thua Thien-Hue Province, Vietnam | Khám phá bản sắc tộc người qua âm nhạc truyền thống: Một nghiên cứu so sánh văn hóa âm nhạc dân gian của người Pa Kô và Tà Ôi ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, Việt Nam”, SPAFA Journal, 8, pp. 61–85. doi: 10.26721/spafajournal.mg4s6452ro.

Issue

Section

Research Articles